Politica de confidențialitate

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul proiectului ,,Atelierele Excelenței în Educație – Self Learning Hub”

 

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS – Strada George Calinescu nr. 39 București sector 1 în calitate de operator de date cu caracter personal, garantează tuturor cursanților din cadrul proiectului ,,Atelierele Excelenței în Educație – Self Learning Hub respectarea drepturilor privind protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament General privind protecția datelor), precum și în conformitate cu alte prevederi legale aplicabile în domeniu.

 

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul proiectului ,,Atelierele Excelenței în Educație – Self Learning Hub” disponibilă în cadrul platformei www.hubproedus.ro , reprezintă parte integrantă a proiectului ,,Atelierele Excelenței în Educație - SELF LEARNING HUB” 2019-2020.

 

Prin înscrierea în cadrul Proiectului ,,Atelierele Excelenței în Educație – Self Learning Hub”, participanții declară expres că au citit, au înțeles și sunt de acord cu termenii și condițiile Proiectului și ale Politicii privind prelucrarea de către Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS a datelor cu caracter personal în cadrul proiectului ,,Atelierele Excelenței în Educație – Self Learning Hub”.

 

În cadrul Operatorului, Responsabilul cu protectia datelor poate fi contactat în scris fie la adresa -   Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS – Strada George Calinescu nr. 39 București sector 1 sau prin e-mail: dpo@proedus.ro.

 

În situația în care există întrebări, sugestii/sesizări ori în vederea exercitării drepturilor  garantate privind protecția datelor cu caracter personal, este recomandată contactarea responsabilului cu protecția datelor, folosind datele de mai sus.

 

Toate cererile vor fi soluționate cu promptitudine, în conformitate cu legislația aplicabilă și în mod gratuit. Totuși, în cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS poate: (a) fie să perceapă o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate; (b) fie să refuze să dea curs cererii.

 

Categorii de date cu caracter personal

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS va colecta și prelucra în cadrul proiectului ,,Atelierele Excelenței în Educație – Self Learning Hub” - cursuri gratuite ONLINE si interactive artistice de formare pentru elevii bucureșteni, următoarele date cu caracter personal:

§  Date personale de identificare ale elevilor - Nume, prenume, adresa de domiciliu/reședință, adresa de email, CNP (elev/profesor)

§  Date personale de identificare reprezentat legal, tutore, părinte - Nume, prenume / adresa de domiciliu / reședință, adresa de email, număr telefon, date de contact

§  Număr telefon – date de contact;

§  Data nașterii;

§  Date privind starea de sănătate ( certificat/atestat medical – participarea în cadrul cursurilor interactive și artistice) ;

§  Date privind unitatea de învățământ;

§  Nivelului de cunoștințe ( ex. limbi străine);

§  Date referitoare la modul în care se utilizează platforma, activitatea în cadrul platformei, activitatea de la cursuri,  rezultatele la testarea finală și/sau orice alte informații privitoare la accesul și acțiunile derulate în cadrul platformei;

§  Date furnizate în mod direct în contextul creării contului de utilizator;

§  Date furnizate în cadrul discuțiilor de grup, postări de comentarii;

§  Date furnizate privind accesarea canalelor de comunicare;

§  Date privind imagainea;

§  Orice alte categorii de date  furnizate urmare a interacțiunii prin intermediul platformei;

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

 Proiectul ,,Atelierele Excelenței în Educație – Self Learning Hub” - cursuri gratuite ONLINE și interactive de formare, este destinat elevilor claselor V-XII (cursuri online) și elevilor claselor I-XII ( cursuri interactive), înscriși în unitățile de învățământ de pe raza Municipiului București sau cei care au domiciliul în Municipiul București. Scopul principal al prelucrării datelor cu caracter personal este reprezentat de îndeplinirea obiectului de activitate al Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive- PROEDUS[1] și de a iniția și desfășura proiectul educativ ,,Atelierele Excelenței în Educație – Self Learning Hub”.

Având în vedere natura și specificul proiectului desfășurat, acesta se adresează minorilor fiind astfel aplicabile prevederile privind protecția datelor cu caracter personal ale minorilor. Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive- PROEDUS încurajează părinții/tutorii/ reprezentanții legali să se implice în mod activ în activitățile  educative online ale copiilor lor. Deși proiectul se adresează în principal minorilor (sub vârsta de 18 ani), completarea formularului de înscriere, crearea contului și utilizarea acestuia, participarea la ședințele de curs online/ participarea la procesul de evaluare, precum și toate acțiunile desfășurate  în cadrul Proiectului implică în mod obligatoriu supravegherea și aprobarea unui părinte/tutore/reprezentant legal.

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive- PROEDUS nu colectează intenționat informații personale de la copii (sub vârsta de 16 ani), fără acordul corespunzător din partea părinților /tutorilor/ reprezentanților legali și nici informații personale de la copii (peste 16 ani) fără manifestarea consimțământului de prelucrare.

În situația în care se realizează o procedură de colectare a datelor personale ale minorului (sun vârsta de 16 ani) pentru care părintele/tutorele/reprezentantul legal nu și-a manifestat consimțămîntul, Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive- PROEDUS solicită să fie informat prin metodele descrise [sediul operatorului - Strada Constantin Noica nr. 159 București sector 6 și/sau e-mail: dpo@proedus.ro.], urmând a fi aplicate în mod prompt măsurile necesare pentru a investiga și remedia problema.

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive- PROEDUS procedează la prelucrarea datelor cu caracter personal având în vedere i) consimțământul acordat, ii) interesul legitim al instituției pentru îndeplinirea obiectului de activitate, iii) îndeplinirea obligațiilor legale aplicabile. În ceea ce privește temeiul de prelucrare pe bază de consimțământ, Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive- PROEDUS aplică prevederile Regulamentului 679/2016 privind obținerea consimțământului de la titularul răspunderii părintești asupra copilului care nu a împlinit vârsta de 16 ani.

 

În acest sens, pentru minorii sub 16 ani este necesar consimțământul titularului răspunderii părintești asupra copilului, fiind aplicabile următoarele cerințe:

 

-           adresa de email utilizată pentru înscriere este obligatoriu să fie creată cu respectarea cerințelor și specificațiile furnizorilor. PROEDUS este exonerat de orice răspundere privind adresele/datele furnizate de către minor pentru crearea adreselor/ conturilor de email. Este obligatoriu ca pentru crearea/utilizarea adreselor de email să fie respectate politicile de confidențialitate aplicate minorile de către furizorii de servicii, inclusiv, dar fără a se limita la vârstă, control parental. Exemplu pentru mai multe informații pot fi accesate Politicile de confidențialitate disponibile. (ex. Politica Google - https://families.google.com/intl/ro/familylink/privacy/notice/)

-           completarea formularea de consimțământ de către titularul răspunderii părintești asupra copilului care nu a împlinit vârsta de 16 ani

 

Pentru minorii de peste 16 ani în raport de natura și specificul proiectului ,,Atelierele Excelenței în Educație – Self Learning Hub” - cursuri gratuite ONLINE și interactive artistice de formare, consimțământul este liber exprimat de către copil cu respectarea regulamentului Proiectului și a prevederilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS va colecta și prelucra datele cu caracter personal în principal în urmatoarele scopuri:

 

-          derularea procesului de înregistrare pentru cursurile online, inclusiv determinarea cerințelor de calificare (vârstă, locație)

-           derularea procesului de înregistrare pentru cursurile interactive și artistice;

-           desfășurarea ședințelor de curs;

-           desfășurarea cursurilor interactive și artistice;

-           derularea procesului de evaluare conform metodologiei stabilite prin Proiect;

-           îndeplinirea obiectului de activitate al operatorului în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare, dispozițiile legale aplicabile, precum și în conformitate cu prevederile Proiectului, precum și pentru eventuale acțiuni de recompensare și premiere a participanților în conformitate cu Regulamentul de Organizare și funcționare, cu Regulamentele și Deciziile administrative ce ar putea fi emise de către ordonatorul de credite – Primăria Municipiului București și/sau de către Operator ;

-          îndeplinirea obligațiilor legale ce derivă din natura obiectului de activitate al operatorului

 

Prin completarea formularelor de înscriere indicate în cadrul Regulamentului Poriectului ( persoane vizate, minori peste 16 ani) și prin urmarea procedurii de către titularii răspunderii părintești asupra copilului care nu a împlinit 16 ani, persoana vizată este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Divulgarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal pot fi divulgate în anumite scopuri și unor terțe părți în următoarele cazuri:

 

•           Autorități/instituții publice ( ex. Primăria Municipiului București – ordonator principal de credite, Inspectorarul Școlar al Municipiului București, partener Proiect) – Datele cu caracter personal pot fi  divulgate către entități / instituții publice exclusiv pentru îndeplinirea obligațiilor legale, contractuale asumate de către operator, precum și pentru susținerea, dezvoltarea, desfășurarea și /sau evaluarea Proiectului ,,Atelierele Excelenței în Educație – Self Learning Hub”.

•           Parteneri Contractuali – prestatori de servicii  – Date cu caracter personal pot fi divulgate și/sau este permis accesul unor terți ( parteneri contractuali) la aceste date în vederea prestării serviciilor contractante de către Operator privind cursurile gratuite ONLINE si interactive artistice de formare pentru elevii bucureșteni ( ex. formatori), în vederea asigurării serviciilor specifice platformei www.hubproedus.ro (inclusiv, dar fără a se limita la servicii tehnice, servicii de e-learning, servicii de asistență pentru utilizatori, servicii de analiză și îmbunătățire a platformei, analiza datelor privind interacțiunile utilizatorilor cu platforma www.hubproedus.ro). De asemenea, datele cu caracter personal pot fi transmise partenerilor contractuali în vederea înscrierii elevilor ( care au îndeplinit cerințele indicate în cadrul Regulamentului Proiectului pentru procesul de evaluare)  în taberele organizate de PROEDUS ( tabăra de 7 zile, în vacanța de vară a anului 2020, conform specificațiilor indicate în cadrul Regulamentului Proiectului)

 

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS poate divulga sau folosi datele personale, în cazul în care consideră că divulgarea acestora este rezonabil necesară pentru

 

(a) respectarea prevederile legale aplicabile,

 

(b) punerea în aplicare a condițiile de utilizare a Platformei, inclusiv investigarea unor posibile încălcări ale acestora,

 

(c) depistarea, prevenirea oricăror activități ilicite și/sau suspectate a fi ilicite și/sau a oricăror  probleme de securitate sau tehnice,

 

(d) protejarea împotriva încălcărilor drepturilor, proprietății sau siguranței PROEDUS, a utilizatorilor săi sau a publicului, conform cerințelor și posibilităților legale.

 

În principiu, Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS  nu realizează transferuri de date cu caracter personal în afara Spațiului Economic European. Cu toate acestea în situația în care se realizează o transferare a datelor personale către țări din afara Spațiului Economic European și a altor regiuni cu legislație privind protecția datelor, implică obligativitatea pentru PROEDUS ca informațiile să fie transferate în conformitate cu Declarația de Confidențialitate și cu legile aplicabile în materie de protecție a datelor.

 

În orice situație care implică divulgarea datelor cu caracter personal către entități terțe           (publice și/sau private) Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS depune toate diligențele tehnice și organizatorice în vederea asigurării unei protecții adecvate pentru protejarea informațiilor cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor cu caracter personal.

 

Drepturile persoanelor vizate

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS are în vedere și respectă drepturile persoanelor vizate în toate prelucrările de date cu caracter personal. Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS va furniza persoanei vizate informații cu privire la acțiunile întreprinse în urma exercitării unuia dintre drepturile detaliate mai jos,  în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării persoanei vizate. Acest termen poate fi prelungit cu două luni atunci când este necesar, având în vedere complexitatea și numărul cererilor. Persoana vizată va fi informată în termen de o lună de la primirea solicitării cu privire la această prelungire, precum și cu privire la motivele întârzierii.

 

-           Dreptul la acces

PROEDUS respectă accesul persoanelor vizate la informații cu privire la prelucrarea datelor sale. Dreptul de acces poate fi exercitat de către reprezentanții legali ai minorilor, întotdeauna în interesul copilului.

 

 

-           Dreptul la rectificare

Indiferent de temeiul prelucrării, persoanele vizate au dreptul să solicite PROEDUS să le rectifice sau completeze datele, după caz, în temeiul unei declarații suplimentare. Persoanele vizate îsi asumă că vor suporta consecințele aferente în cazul în care furnizează date inexacte. Dacă PROEDUS cunoaște faptul că datele cu caracter personal sunt inexacte, atunci va face eforturi pentru a le corecta și de a nu le prelucra pâna când datele sunt corectate. Datele inexacte/incorecte vor fi corectate sau șterse fără întârzieri nejustificate.

 

-           Dreptul de a restricționa prelucrarea

Persoanele vizate pot solicita operatorului să restricționeze prelucrarea datelor personale care le privesc. Consecința restricționării o reprezintă faptul că datele personale vor fi stocate de către PROEDUS, însă nu vor putea fi prelucrate decât în anumite scopuri determinate. 

Cazurile în care persoana vizată poate obține restricționarea prelucrării sunt următoarele: i.          Persoana vizată a contestat exactitatea datelor, iar pe durata verificării acesteia PROEDUS restricționează prelucrarea;

ii.         Prelucrarea este nelegală (nu este întemeiată pe un temei legal), iar persoana vizată se opune ștergerii datelor, solicitând în schimb restricționarea prelucrării acestora;

iii.        PROEDUS nu mai are nevoie de datele cu caracter personal pentru scopurile prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

iv.        Persoana vizată s-a opus prelucrării datelor sale cu caracter personal întemeiate pe un interes public sau un interes legitim urmărit de PROEDUS, iar pe durata de timp necesară verificării dacă drepturile legitime ale PROEDUS prevalează asupra celor ale persoanei vizate va fi restricționat prelucrarea. Persoana vizată are dreptul de a fi informată de catre PROEDUS inainte de ridicarea restricției la prelucrare.

 

-           Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”)

Persoanele vizate, care fac obiectul prelucrării respective au dreptul de a solicita și de a obține ștergerea datelor cu caracter personal în una din următoarele situații:

(i)        Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru atingerea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

(ii)       Prelucrarea este întemeiată pe baza consimțământul persoanei vizate, iar aceasta își exercită dreptul la retragere al consimțământului și nu există niciun alt temei pentru prelucrare. Dacă datele sunt prelucrate pe baza altui temei decât consimțământul, atunci acest drept este inaplicabil;

(iii)      Persoana vizată se opune prelucrării întemeiate pe un interes public sau un interes legitim urmărit de PROEDUS și nu există motive legitime care să prevaleze asupra celor ale persoanei vizate;

(iv)      Persoana vizată se opune prelucrării datelor cu caracter personal efectuată în scopul comunicărilor publicitare/ comunicărilor de informare;

(v)       Prelucrarea a fost efectuată în mod nelegal (fără un temei legitim);

(vi)      Există o obligație legală în sarcina PROEDUS de a șterge datele cu caracter personal;

(vii)     Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale PROEDUS informaționale.

 

-           Dreptul la portabilitatea datelor

Daca datele sunt prelucrate în temeiul consimțământului persoanei vizate sau în temeiul unei obligații contractuale a PROEDUS sau au fost furnizate de către persoana vizată PROEDUS într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, iar prelucrarea este efectuată prin mijloace automate, persoana vizată are dreptul de a primi o copie a datelor sale cu caracter personal ori de a solicita PROEDUS transmiterea directă a acestora către un alt operator, atunci când este tehnic fezabil.

 

-           Dreptul de a se opune prelucrării/ Dreptul de a se opune prelucrării în scopuri de acțiuni publicitare/informare

Persoana vizată are dreptul de a solicita operatorului de date să  înceteze activitatea de prelucrare dacă:

a)         prelucrarea este efectuată în scopuri de comunicare/ publicitate/ informare pe baza consimțământului, iar persoana vizată exercită dreptul de retragere a consimțământului;

b)         prelucrarea este întemeiată pe un interes public ori un interes legitim urmărit de PROEDUS, iar persoana vizată invocă motive legate de situația sa particulară.

 

-           Dreptul de a nu fi evaluat exclusiv pe baza prelucrării automate

Persoana vizată are dreptul de a nu fi supusă unei decizii care o afectează într-o măsură semnificativă, bazată exclusiv pe o prelucrare automată, fără intervenție umană.

De asemenea, persoana vizată trebuie informată cu privire la rațiunea acestor procese decizionale automatizate sau de creare a profilurilor, semnificația și consecințele acestora, și trebuie să i se ofere dreptul să solicite intervenția din partea unei persoane fizice, să își exprime punctul ei de vedere și să poată contesta decizia.

 

-           Dreptul de a formula o plângere în fața autorităților competente

Persoana vizată are dreptul de a formula o plângere în fața autorității de supraveghere a prelucrării (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Bucuresti sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro sau la numărul de telefon +40.318.059.211.) ori în fața instanțelor competente.

 

Persoanele vizate și/sau orice persoane interesate pot accesa Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal, disponibilă în cadrul website-ului www.proedus.ro și/sau Politica de confidențialitate din cadrul platformei www.hubproedus.ro și/sau se pot adresa în scris Responsabilului cu protecția datelor fie la sediul instituției – Strada George Calinescu nr. 39, București sector 1, fie la adresa de email dpo@proedus.ro.

 

Prin înscrierea în cadrul Proiectului ,,Atelierele Excelenței în Educație – Self Learning Hub”, participanții declară expres că au citit, au înțeles și sunt de acord cu termenii și condițiile prelucrării datelor lor personale de către Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS.

Pentru respectarea oricăror modificări legislative cu privire la protecția datelor cu caracter personal, precum și ori de câte ori va considera necesar, PROEDUS va actualiza și va completa prezenta informare. Politica de confidențialitate va fi publicată în cadrul website-ului în forma cea mai recentă a acesteia. Vă sfătuim să verificați periodic secțiunea Politica de confidențialitate pentru a fi informați cu privire la aceste posibile modificări.

 

 

 

 [1] Pentru mai multe informații privind obiectul de activitate al Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive- PROEDUS vă rugăm să accesați Regulamentul de organizare și funcționare disponibil la următoarea pagină de internet: http://proedus.ro/wp-content/uploads/2017/10/Regluament-Proedus.pdf