Politica de confidențialitate bucuresti.citeste.ro

 

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Proiectului HUBPROEDUS - ”București.citește.ro”

 

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS – Strada George Călinescu nr. 29, București sector 1 și Asociația Culturală Ludmila Vidrașcu, - Bdul Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, clădirea Hermes et. 8  București,  în calitate de operatori asociați de date cu caracter personal garantează tuturor utilizatorilor - elevilor și profesorilor înscriși în cadrul proiectului HUBPROEDUS -”București.citește.ro” și reprezentanților legali/tutorilor elevilor minori respectarea drepturilor privind protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament General privind protecția datelor), precum și în conformitate cu alte prevederi legale aplicabile în domeniu.

  

Prin înregistrarea/crearea contului în cadrul plaformei online – www.hubproedus.ro pentru proiectul HUBPROEDUS - ”București.citește.ro” utilizatorii/participanții declară expres că au citit, au înțeles și sunt de acord cu termenii și condițiile prezentei Politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS și  Asociația Culturală Ludmila Vidrașcu în cadrul Proiectului ”București.citește.ro”

 

Responsabilul cu protectia datelor poate fi contactat în scris la adresa -   Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS – Strada George Călinescu nr. 29, București sector 1 sau prin e-mail: dpo@proedus.ro.

 

În situația în care există întrebări, sugestii/sesizări ori în vederea exercitării drepturilor  garantate privind protecția datelor cu caracter personal, este recomandată contactarea Responsabilului cu protecția datelor, folosind datele de mai sus. Toate cererile vor fi soluționate cu promptitudine, în conformitate cu legislația aplicabilă și în mod gratuit. Totuși, în cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS poate: (a) fie să perceapă o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate, fie (b) să refuze să dea curs cererii.

 

 

Categorii de date cu caracter personal prelucrate în cadrul Proiectului

 

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS va colecta și prelucra, în cadrul Proiectului, următoarele date cu caracter personal:

Date personale reprezentant legal:

-        nume, prenume, adresa de email, număr telefon

Date personale elev/profesor :

-        nume, prenume, unitarea de învățământ, clasa, nivel învățământ – primar, gimnazial, liceal, disciplina, adresa de email, număr telefon,

-        ID-ul dispozitivelor sau alte date unice de identificare (telefon mobil / tableta / laptop / desktop), caracteristici ale dispozitivelor și software-urilor (de exemplu, tipul și configurația), informații legate de conexiune, adresa IP;

-           user name utilizat în vederea creării conturilor in cadrul platformei online -  hub.proedus.ro -  ”București.citește.ro”

-        orice alte categorii de date  furnizate în urma interacțiunii în cadrul Proiectului.

-        date incluse în cadrul carnetului de elev, date personale CI  - CNP, serie, număr, dată eliberare, entitate emitentă, alte date de identificare cuprinse în cadrul CI/ act de identitate/pașaport ale utilizatorului  și/sau alte informații privind identificarea persoanei care a creat contul în situația efectuării unor verificări privind îndeplinirea cerințelor de eligibilitate pentru crearea contului [elevi și profesori din unitățile de învățământ de pe raza Municipiului București], precum și pentru îndeplinirea oricăror cerințe care implică angajarea fondurilor bugetare (verificarea accesărilor minime de către utilizator - elev/profesor în vederea verificării cadrului de cooperare între operatorii asociați) 

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Proiectul  este destinat elevilor și profesorilor din unitățile de învățământ de pe raza Municipiului București.

 

Având în vedere natura și specificul Proiectului, acesta se adresează minorilor, fiind astfel aplicabile prevederile privind protecția datelor cu caracter personal ale minorilor. Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive – PROEDUS încurajează reprezentanții legali/tutorii să se implice în mod activ în activitățile  educative online ale copiilor lor. Deși Proiectul se adresează în principal minorilor (sub vârsta de 18 ani), înregistrarea, crearea contului în cadrul platformei www.hubproedus.ro și accesarea materialelor din cadrul platformei ”București.citește.ro” implică în mod obligatoriu supravegherea și aprobarea unui părinte/tutore/reprezentant legal.

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive – PROEDUS nu colectează intenționat informații personale de la minori fără acordul corespunzător din partea unui părinte/tutore/reprezentant legal.

În situația în care se realizează o procedură de colectare a datelor personale ale minorului pentru care părintele/reprezentantul legal/tutorele nu și-a manifestat acordul, Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive - PROEDUS solicită să fie informat prin metodele descrise [sediul operatorului - Strada George Călinescu nr. 29, București sector 1 și/sau e-mail: dpo@proedus.ro.], urmând a fi aplicate în mod prompt măsurile necesare pentru a investiga și remedia problema.

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive – PROEDUS procedează la prelucrarea datelor cu caracter personal având în vedere i) consimțământul acordat, ii) interesul public al instituției pentru îndeplinirea obiectului de activitate, iii) îndeplinirea obligațiilor legale aplicabile. În ceea ce privește temeiul de prelucrare pe bază de consimțământ, Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive – PROEDUS aplică prevederile Regulamentului 679/2016 privind obținerea consimțământului de la titularul răspunderii părintești asupra minorului (care nu a împlinit vârsta de 18 ani).

 

În acest sens, pentru elevii participanți este necesar acordul titularului răspunderii părintești asupra copilului, fiind aplicabile următoarele cerințe:

 

-          adresa de email utilizată pentru înscriere este obligatoriu să fie creată cu respectarea cerințelor și specificațiile furnizorilor. Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS este exonerat de orice răspundere privind adresele/datele furnizate de către minor pentru crearea adreselor/ conturilor de email. Este obligatoriu ca pentru crearea/utilizarea adreselor de email să fie respectate politicile de confidențialitate aplicate minorilor de către furizorii de servicii, inclusiv, dar fără a se limita la vârstă, control parental. Pentru mai multe informații pot fi accesate Politicile de confidențialitate disponibile ale furnizorilor (de exemplu, Politica Google - https://families.google.com/intl/ro/familylink/privacy/notice/)

 

  

Scopurile prelucrărilor. Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi realizată de către Operatori în vederea organizării și desfășurării Proiectului în conformitate cu obiectul de activitate al PROEDUS, cu Hotărârea adoptată de către Consiliul General al Municipiului București privind aprobarea Acordului de cooperare între operatorii asociați.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Proiectului ”București.citește.ro”  se va realiza în următoarele scopuri:

 1. procesarea cererilor de creare conturi în cadrul platformei – www.hubproedus.ro (înregistrare)
 2. transmiterea conturilor / informațiilor generate către platforma București.citește.ro și/sau către orice altă platformă agreată de către Operatorii asociați

iii.      verificarea îndeplinirii cerințelor de înscriere/creare cont – elevi/profesori din unitățile de învățământ de pe raza Municipiului București, inclusiv contactarea prin utilizarea datelor de contact utilizate pentru crearea contului/înregistrare;

 1. utilizarea platformelor – www.hubproedus.ro și București.citește.ro;
 2. în legătură cu orice pretenție, solicitare, comunicare adresată de către persoanele vizate (reprezentant legal/minor) către operatorii asociați; cât și de către PROEDUS către persoanele vizate (reprezentant legal/minor) atât în procesul de înregistrare/creare cont cât și în perioada utilizării platformei www.hubproedus.ro - București.citește.ro ;
 3. gestionarea și pregătirea rapoartelor, generare baze de date în scopuri interne, inclusiv organizatorice și/sau de raportare între operatorii asociați, și/sau către ordonatorul principal de credite – Primăria Muncipiului București și/sau către orice alte entități publice partenere;

vii.       întocmirea (inclusiv comunicarea) de situații, raportări, baze de date și documente necesare desfășurării Proiectului, inclusiv,dar fără a se limita la procedurile legale de evidență a modului de cheltuire a fondurilor bugetare, derulării raporturilor contractuale asumate cu contractanții/împuterniciți ai Operatorului;

viii.      îndeplinirea obligațiilor legale și contractuale asumate de către PROEDUS pentru desfășurarea Proiectului prin raportare la obiectul de activitate;

 1. datele personale constând în nume, prenume, adresă de email, telefon (utilizator) vor fi prelucrate și pentru realizarea ulterioară de verificări de către operatorul PROEDUS privind utilizarea contului și accesarea platformei - București.citește.ro. În această situație pot fi solicitate și alte categorii de date cu caracter personal - date incluse în cadrul carnetului de elev, date personale CI - CNP, serie, număr, dată eliberare, entitate emitentă, alte date de identificare cuprinse în cadrul CI/ act de identitate/pașaport ale utilizatorului  și/sau alte informații privind identificarea persoanei care a creat contul în situația efectuării unor verificări privind îndeplinirea cerințelor de eligibilitate pentru crearea contului [elevi și profesori din unitățile de învățământ de pe raza Municipiului București], precum și pentru îndeplinirea oricăror cerințe care implică angajarea fondurilor bugetare (verificarea accesărilor minime de către utilizator - elev/profesor în vederea verificării cadrului de cooperare între operatorii asociați) 

 

Temeiul legal al prelucrării. Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor fi prelucrate de către operatorii asociați, după caz, pe bază:

 

a)nevoii de executare a cererii de acces/ înregistrare/generare cont, în scopurile indicate la punctele i-ix, de mai sus;

 

 1. b) necesitatea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine PROEDUS, în scopurile indicate la punctele iii-ix, de mai sus;

 

 1. c) intereselor legitime, mai precis interesul PROEDUS de a organiza și susține proiecte care au ca obiectiv sprijinirea derulării unor programe / proiecte în domeniul educație adresate elevilor și profesorilor din Municipiului București cu activități specifice orientate spre excelență.

 

Prin crearea contului în cadrul platformei www.hubproedus.ro - București.citește.ro , persoana vizată este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Divulgarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal pot fi divulgate în anumite scopuri și unor terțe părți (alte entități decât operatorii asociați PROEDUS și Asociația Culturală Ludmila Vidrașcu) în următoarele cazuri:

 

 • Autorități/instituții publice (de exemplu, Primăria Municipiului București – ordonator principal de credite, Inspectorarul Școlar al Municipiului București, autorități cu atribuții în domeniul financiar-fiscale) – datele cu caracter personal pot fi  divulgate către entități / instituții publice exclusiv pentru îndeplinirea obligațiilor legale sau contractuale asumate de către Operator, precum și pentru susținerea, dezvoltarea, desfășurarea, evaluarea Proiectului.
 • Parteneri Contractuali – prestatori de servicii  – Date cu caracter personal pot fi divulgate și/sau este permis accesul unor terți (parteneri contractuali) la aceste date în vederea prestării serviciilor contractante de către Operator pentru desfășurarea Proiectului, în vederea asigurării serviciilor specifice platformelor implicate – www.hubproedus.ro și bucuresti.citeste.ro (inclusiv, dar fără a se limita la servicii tehnice, servicii de asistență pentru utilizatori, servicii de analiză și îmbunătățire a platformei, analiza datelor privind interacțiunile utilizatorilor cu platformele www.hubproedus.ro și bucuresti.citeste.ro.

 

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS poate divulga sau folosi datele personale, în cazul în care consideră că divulgarea acestora este rezonabil necesară pentru:

 

(a) respectarea prevederile legale aplicabile,

 

(b) punerea în aplicare și condițiile de utilizare a platformei www.hubproedus.ro , inclusiv investigarea unor posibile încălcări ale acestora,

 

(c) depistarea, prevenirea oricăror activități ilicite și/sau suspectate a fi ilicite și/sau a oricăror  probleme de securitate sau tehnice,

 

(d) protejarea împotriva încălcărilor drepturilor, proprietății sau siguranței Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS, a utilizatorilor săi sau a publicului, conform cerințelor și posibilităților legale.

 

 

Transfer date cu caracter personal. Măsuri siguranță.

 

În conformitate cu prevederile Acordului de cooperare între operatorii asociați se realizează transferul datelor cu caracter personal identificate în cadrul secțiunii - Categorii de date cu caracter personal prelucrate în cadrul Proiectului.

 

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS  nu realizează transferuri de date cu caracter personal în afara Spațiului Economic European. Cu toate acestea în situația în care se realizează un transfer al datelor personale către țări din afara Spațiului Economic European și a altor regiuni cu legislație privind protecția datelor, implică obligativitatea pentru PROEDUS ca informațiile să fie transferate în conformitate cu Declarația de Confidențialitate și cu legile aplicabile în materie de protecție a datelor. În orice situație care implică divulgarea datelor cu caracter personal către entități terțe (publice și/sau private) Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS depune toate diligențele tehnice și organizatorice în vederea asigurării unei protecții adecvate pentru protejarea informațiilor cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor cu caracter personal.

 

Securitatea datelor cu caracter personal. Operatorii asociați vor depune toate eforturile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sub controlul lor prin stabilirea unor măsuri de securitate adecvate, în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau amplasării/depozitării neautorizate, precum si a altor riscuri similare.

 

Perioada stocării datelor. Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale de păstrare a informațiilor financiare, precum și a altor legi, reglementări și/sau alte prevederi specifice normelor aplicabile în sectorul public. Datele cu caracter personal al căror temei legal de prelucrare este interesul legitim al Operatorului PROEDUS vor fi stocate pentru o perioadă de 10 ani.

 

Drepturile persoanelor vizate

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS și Asociația Culturală Ludmila Vidrașcu, în calitate de Operatori asociați au în vedere și respectă drepturile persoanelor vizate în toate prelucrările de date cu caracter personal

 

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS va furniza persoanei vizate informații cu privire la acțiunile întreprinse în urma exercitării unuia dintre drepturile detaliate mai jos,  în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării persoanei vizate. Acest termen poate fi prelungit cu două luni atunci când este necesar, având în vedere complexitatea și numărul cererilor. Persoana vizată va fi informată în termen de o lună de la primirea solicitării cu privire la această prelungire, precum și cu privire la motivele întârzierii.

 

-           Dreptul de acces

Operatorii Asociați respectă dreptul de acces al persoanelor vizate la informații cu privire la prelucrarea datelor sale. Dreptul de acces poate fi exercitat de către părintele/reprezentantul legal/tutorele minorilor, întotdeauna în interesul copilului.

 

-           Dreptul la rectificare

Indiferent de temeiul prelucrării, persoanele vizate au dreptul să solicite operatorilor asociați să le rectifice sau completeze datele, după caz, în temeiul unei declarații suplimentare. Persoanele vizate îsi asumă că vor suporta consecințele aferente în cazul în care furnizează date inexacte. Dacă operatorul asociat cunoaște faptul că datele cu caracter personal sunt inexacte, atunci va face eforturi pentru a le corecta și de a nu le prelucra pâna când datele sunt corectate. Datele inexacte/incorecte vor fi corectate sau șterse fără întârzieri nejustificate.

 

-           Dreptul de a restricționa prelucrarea

Persoanele vizate pot solicita Operatorului să restricționeze prelucrarea datelor personale care le privesc. Consecința restricționării o reprezintă faptul că datele personale vor fi stocate de către Operator/Operatori, însă nu vor putea fi prelucrate decât în anumite scopuri determinate. 

Cazurile în care persoana vizată poate obține restricționarea prelucrării sunt următoarele:

 1. Persoana vizată a contestat exactitatea datelor, iar pe durata verificării solicitării, Operatorul restricționează prelucrarea;
 2. Prelucrarea este nelegală (nu este întemeiată pe un temei legal), iar persoana vizată se opune ștergerii datelor, solicitând în schimb restricționarea prelucrării acestora;

iii.        Operatorul/Operatorul asociat nu mai are nevoie de datele cu caracter personal pentru scopurile prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

 1.        Persoana vizată s-a opus prelucrării datelor sale cu caracter personal întemeiate pe un interes public urmărit de Operatori, iar pe durata de timp necesară verificării dacă drepturile legitime ale Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS prevalează asupra celor ale persoanei vizate va fi restricționată prelucrarea. Persoana vizată are dreptul de a fi informată de catre Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS înainte de ridicarea restricției la prelucrare.

 

-           Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”)

Persoanele vizate, care fac obiectul prelucrării respective au dreptul de a solicita și de a obține ștergerea datelor cu caracter personal în una din următoarele situații:

(i)        Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru atingerea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

(ii)       Prelucrarea este întemeiată pe baza consimțământul persoanei vizate, iar aceasta își exercită dreptul la retragere al consimțământului și nu există niciun alt temei pentru prelucrare. Dacă datele sunt prelucrate pe baza altui temei decât consimțământul, atunci acest drept este inaplicabil;

(iii)      Persoana vizată se opune prelucrării întemeiate pe un interes public urmărit de Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS și nu există motive legitime care să prevaleze asupra celor ale persoanei vizate;

(iv)      Persoana vizată se opune prelucrării datelor cu caracter personal efectuată în scopul comunicărilor publicitare/ comunicărilor de informare;

(v)       Prelucrarea a fost efectuată în mod nelegal (fără un temei legitim);

(vi)      Există o obligație legală în sarcina Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS de a șterge datele cu caracter personal;

(vii)     Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii informaționale ale Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS.

 

-           Dreptul la portabilitatea datelor

Daca datele sunt prelucrate în temeiul consimțământului persoanei vizate sau în temeiul unei obligații contractuale a Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS și au fost furnizate de către persoana vizată Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, iar prelucrarea este efectuată prin mijloace automate, persoana vizată are dreptul de a primi o copie a datelor sale cu caracter personal ori de a solicita Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS transmiterea directă a acestora către un alt operator, atunci când este tehnic fezabil.

 

-           Dreptul de a se opune prelucrării/ Dreptul de a se opune prelucrării în scopuri de acțiuni publicitare/informare

Persoana vizată are dreptul de a solicita Operatorului de date să  înceteze activitatea de prelucrare dacă prelucrarea este întemeiată pe un interes public urmărit de Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS, iar persoana vizată invocă motive legate de situația sa particulară.

 

-           Dreptul de a nu fi evaluat exclusiv pe baza prelucrării automate

Persoana vizată are dreptul de a nu fi supusă unei decizii care o afectează într-o măsură semnificativă, bazată exclusiv pe o prelucrare automată, fără intervenție umană. De asemenea, persoana vizată trebuie informată cu privire la rațiunea acestor procese decizionale automatizate sau de creare a profilurilor, semnificația și consecințele acestora, și trebuie să i se ofere dreptul să solicite intervenția din partea unei persoane fizice, să își exprime punctul ei de vedere și să poată contesta decizia.

 

-           Dreptul de a formula o plângere în fața autorităților competente

Persoana vizată are dreptul de a formula o plângere în fața autorității de supraveghere a prelucrării (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Bucuresti sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro sau la numărul de telefon +40.318.059.211.) ori în fața instanțelor competente.

 

Persoanele vizate și/sau orice persoane interesate pot accesa Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal, disponibilă în cadrul website-ului https://www.hubproedus.ro – bucuresti.citeste.ro și/sau se pot adresa în scris Responsabilului cu protecția datelor fie la sediul instituției – Strada George Călinescu nr. 29, București sector 1, fie la adresa de email dpo@proedus.ro.

De asemenea menționăm că în cadrul platformei ”București.citește.ro”operatorul Asociat Asociația Culturală Ludmila Vidrașcu poate să includă o politică proprie privind prelucrarea datelor cu caracter personal, respectând cadrul obligațional existent între operatorii asociați și linile directoare stabilite în cadrul prezentei Politici privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul proiectului HUBPROEDUS - ”București.citește.ro”.

 

Prin crearea contului în cadrul platformei https://www.hubproedus.ro – bucuresti.citeste.ro, utilizatorii/participanții declară expres că au citit, au înțeles și sunt de acord cu termenii și condițiile prelucrării datelor lor personale de către Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS și Asociația Culturală Ludmila Vidrașcu.  Ulterior creării contului în cadrul platformei – www.hubproedus.ro se realizează o direcționare către website-ul https://www.citeste.ro gestionat de către operatorul asociat Asociația Culturală Ludmila Vidrașcu.

 

Pentru respectarea oricăror modificări legislative cu privire la protecția datelor cu caracter personal, precum și ori de câte ori va considera necesar, PROEDUS va actualiza și va completa prezenta informare. Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Proiectului HUBPROEDUS ”București.citește.ro” va fi publicată în cadrul website-ului – www.hubproedus.ro în forma cea mai recentă a acesteia. Vă sfătuim să verificați periodic secțiunea Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru a fi informați cu privire la aceste posibile modificări.