Despre liceu


Colegiul UCECOM „Spiru Haret”

 

Adresa: str Econom Cezărescu, nr 47- 59, sector 6, București.
Mijloace de transport: metrou, autobuze: 105, 601, tramvaie: 1, 8, 10, 11, 35.
Date de contact: telefon/ fax: 021/ 316 61 95, 021/ 316 61 96; e-mail: contact@ucecom-spiruharet.ro

Colegiul UCECOM „Spiru Haret” din Bucureşti este cea mai mare școală particulară din învățământul preuniversitar profesional și tehnic. Deține acreditare pentru toate calificările din oferta educațională.

Școala a obținut acreditarea Erasmus pentru formare profesională. Acreditarea Erasmus este un instrument pentru organizațiile din sectoarele educația adulților, formarea profesională (VET) și educație școlară care doresc să se implice în proiecte și activități de schimb și cooperarea transfrontalieră. Organizațiile acreditate Erasmus vor avea acces simplificat la oportunitățile de finanțare în cadrul Acțiunii Cheie 1 în cadrul viitorului Program 2021-2027.

Colegiul UCECOM „Spiru Haret” face parte din Fundaţia Învăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti „Spiru Haret” alături de alte 10 licee din țară.

Colegiul UCECOM „Spiru Haret” a fost înfiinţat în anul 1953 sub denumirea de Centrul Şcolar Bucureşti, care oferea cursuri de scurtă durată. In 1961 se transformă în "Grupul Școlar UCECOM". In 1999, devine prima unitate privată de învățământ preuniversitar autorizată de Ministerul Educației. In anul 2009, îndeplinind condițiile impuse de reglementările legale, școala a primit denumirea Colegiul UCECOM „Spiru Haret”.

În peisajul învăţământului românesc, şcoala noastră are o prezenţă activă:
• în perioada 1995-1999, am fost şcoală pilot în programul PHARE VET 9405;
• suntem iniţiatorii calificărilor de nivel 5 Tehnician optometrist, Tehnician maseur şi Stilist;
• profesorii şcolii au participat la elaborarea standardelor de pregătire profesională și a curriculumului național pentru calificările Tehnician optometrist, Tehnician mecatronist, Optician- montator aparatură optico-mecanică, Tehnician maseur, Frizer- coafor- manichiurist- pedichiurist, Coafor stilist, Stilist, Cosmetician;
• reprezentarea României la Conferinţa anuală a Comisiei Europene pentru ECVET, Madrid 2011.

Continuator al apreciatelor şcoli de arte şi meserii existente în România intrebelică, școala noastră oferă în prezent o gamă atractivă şi variată de calificări profesionale acreditate de Ministerul Educației. In acest an școlar, școala functionează cu 1565 elevi, pregătiți prin școala profesională cu durata de 3 ani, liceu filiera tehnologică, școala postliceală și școala de maiștri.

Pentru pregătirea practică deținem ateliere cu dotare corespunzătoare și parteneriate cu agenți economici de top.
Pentru calificările Mecanic auto, Tehnician mecatronist și Maistru electromecanic auto, avem parteneriate cu firme importante precum BDT Ford, Porsche România, Asko International Honda și Toyota, Automobile Bavaria BMW. Laboratorul de mecatronică, atelierele de lăcătușerie și auto, asigură condiții bune pentru dobândirea competențelor de bază.
Firmele Hoya, Optiblu, Optica Vision, Opticris, Optiplaza ne sunt parteneri pentru calificarea Tehnician optometrist. În atelierul de optică, elevii dobândesc deprinderile necesare pentru montarea ochelarilor și realizarea testărilor optometrice.
Pentru calificările din domeniul Turism și alimentație, parteneri ne sunt: Intercontinental, Marriott, Ibis, Continental, Citty Grill, Pizza Hut. Primii pași în meserie, sunt realizați în spațiile de instruire practică ale școlii.
Avem ateliere cu dotări moderne pentru calificările din domeniul Estetica și igiena corpului omenesc. Colaborăm cu firmele Keune, Top Line și Beauty One, iar stiliști importanți (unii foști elevi ai școlii) susțin seminarii pentru elevi.
Pentru calificările Asistent medical generalist și Asistent medical balneofiziokinetoterapie și recuperare colaborăm cu Spitalul Județean Ilfov, Hospice Casa Speranței, Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie și Spitalul Universitar de Urgență Elias. În sala de demonstrații, elevii fac primii pași în nobila meserie de asistent medical.

De-a lungul timpului, școala a derulat proiecte cu finanțare europeană:
2002-2005 - Parteneriat cu Camera Meșteșugarilor din Koblenz, Germania, pentru implementarea, în școală, a calificării Tehnician mecatronist și a unor calificări din domeniul construcţiilor. Am organizat două ediții ale concursului în domeniul mecatronicii pentru Europa de Sud-Est.
2004-2009 - Parteneriat cu Camera Meșteșugarilor din Koblenz și Fundația Robert Bosch, Germania, pentru pregătirea profesională a 50 de tineri instituţionalizaţi.
2009-2012 - Parteneri în proiectul POSDRU ,,Aptitudini practice prin învăţare la locul de muncă pentru tranziţie la viaţa activă”, derulat de Fundaţia Învăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti ‚,Spiru Haret”, în care elevi de la diferite calificări au participat la stagii de pregătire practică în Germania.
Proiectul OPIR
Obiectivul proiectului OPIR
Proiectul OPIR, iniţiat şi administrat de Centrul de Coordonare şi Gestionare din Bruxelles, a avut ca obiectiv dezvoltarea unui sistem european de unităţi de credite transferabil, pentru calificările Coafor şi Automatist asigurând, în cadrul reţelei partenerilor din consorţiu, transferul şi acumularea de unităţi de competenţe.
Parteneri în cadrul proiectului
România a fost reprezentată în proiect de CNDIPT, Colegiul Tehnic de Comunicaţie "Nicolae Vasilescu – Karpen"din Bacău şi Colegiul UCECOM „Spiru Haret”. Partenerii din consorţiu au fost: Elveţia, Spania, Italia, Belgia, Franţa.
Activităţi în cadrul proiectului
Specialiştii partenerilor au convenit asupra unităţilor de competenţe comune care definesc cele două meserii, au elaborat o unitate de competenţe precizând cunoştinţele, abilităţile şi deprinderile pe care elevii trebuie să le dobândească pe parcursul pregătirii. Pentru calificarea Coafor, a fost aleasă unitatea de competenţe tehnice "Coafarea părului", foarte importantă pentru practicarea meseriei. Au fost stabilite criteriile de evaluare pentru certificarea unităţilor de competeţe şi au fost acordate puncte de credit ECVET.
Pasul următor a constat în schimburi de elevi între parteneri pentru pregătirea acestora conform unităţii de competenţă descrise şi certificarea ECVET a competenţelor dobândite.
Pentru derularea mobilităţii elevilor, şcoala noastră a elaborat un proiect Leonardo da Vinci cu finanţare europeană:
Proiectul Leonardo da Vinci IVT „Dezvoltarea competenţelor în sistem ECVET pentru domeniul Estetica şi igiena corpului omenesc- DeCo ECVET”
Propunerea proiectului de mobilitate a elevilor, Leonardo da Vinci IVT, „Dezvoltarea competenţelor în sistem ECVET pentru domeniul Estetica şi igiena corpului omenesc- DeCo ECVET”, s-a subscris proiectului OPIR şi a constat în organizarea unui stagiu de pregatire practică pentru 7 elevi din anul de completare, calificarea Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist, la şcoala ICTF "Henri Maus", Namur, Belgia.
Ca urmare a rezultatelor bune obținute în urma derulării proiectului Leonardo da Vinci IVT, „Dezvoltarea competenţelor în sistem ECVET pentru domeniul Estetica şi igiena corpului omenesc- DeCo ECVET”, Colegiul UCECOM Spiru Haret a reprezentat România la ECVET forum 2011 – Madrid în perioada 9-10.06.2011.
Îmbunatățirea stagiilor de instruire clinică prin model norvegian, proiect din cadrul Programului de educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor, în România finanțat prin granturile SEE 2014- 2021. Am avut ca parteneri Hospice Casa Speranței și școala Glemmen videregående skole din Norvegia. Proiectul s-a desfășurat în perioada 1.09.2019- 31.08.2020. La proiect, au participat: 7 profesori ai Colegiului UCECOM “Spiru Haret”, din care 4 profesori de practica din domeniul Sănătate și 3 tutori de practica ai Fundatiei HOSPICE Casa Sperantei (centrul din Bucuresti). În cadrul proiectului a avut loc o mobilitate la școala din Norvegia și s-au elaborat noi instrumente care să îmbunătățească pregătirea practică a elevilor din domeniul Sănătate. Rezultatele vor fi extinse pentru calificarea Tehnician optometrist.
Proiectul 2019-1-RO01-KA102-062305 "Standarde europene in pregatirea profesionala a asistentului medical", finanțat prin programul Erasmus+. Proiectul se bazează pe parteneriatul dintre Colegiul UCECOM Spiru Haret, București, și Clinica Santa Elena, Malaga-Spania. Scopul proiectului este acela de a imbunatăți capacitatea instituțională de organizare a stagiilor de instruire clinică, adaptate standardelor europene. Proiectul își propune ca în anul școlar 2020-2021, un nr de 16 elevi (8 elevi anul II si 8 elevi anul III), să desfășoare stagii de instruire clinică în cadrul clinicii partenere, în două fluxuri, a câte 10 zile lucrătoare pentru fiecare an de studiu.
Parteneri în proiectul ERASMUS „Support to European Quality Assurance in Vocational Education and Training (EQAVET) National reference points” – REȚELE PARTENERIALE (EQAVET-NRP-RO 2019) implementat de CNDIPT. Am făcut parte din rețeaua partenerială 9- Turism. În cadrul proiectului, au avut loc schimburi de bune practice între cele 6 școli partenere.

Colegiul UCECOM “Spiru Haret” a obținut acreditarea Erasmus pentru formare profesională. Acreditarea Erasmus este un instrument pentru organizațiile din sectoarele educația adulților, formarea profesională (VET) și educație școlară care doresc să se implice în proiecte și activități de schimb și cooperarea transfrontalieră.
Organizațiile acreditate Erasmus vor avea acces simplificat la oportunitățile de finanțare în cadrul Acțiunii Cheie 1 în cadrul viitorului Program 2021-2027.
Obținerea acreditării Erasmus confirmă faptul că solicitantul a realizat un plan de implementare a activităților de mobilitate de înaltă calitate ca parte a efortului mai larg de dezvoltare și internaționalizare a organizației.

Colegiul UCECOM „Spiru Haret” le oferă absolvenţilor perspectiva unei prezenţe profesionale competitive pe piaţa muncii. Aproximativ 90% dintre absolvenții noștri se angajează în calificarea pe care au dobândit-o.

Locație